Цензус на колониите на Голем корморан и Сива чапја, на островот Голем Град | Галичица