Претставници на Бернската и Рамсарска конвенција во посета на НП Галичица | Галичица