Влезница за камп приколка до 5 лица / на ден | Галичица