Algyroides nigropunctatus – hardhuca e shkëmbinjve