Резултати од јавниот конкурс "Обележја на Националниот Парк Галичица"