Фотографиран Балканскиот рис во Национален Парк "Галичица"