J337 SEA CH11 [EN]

J337 SEA CH11 [MK]

Продолжување на јавен увид за општа јавност

Response to Front 21_42

J337 GNP Biodiversity Offsets Briefing 231215

Покана за општа јавност

Записник од јавна расправа по СОВЖ 11.09.2015

Анекс на нацрт верзија СОВЗС на измени на план за управување на НПГ 2012020

J337 Supplemental Annex 251115-2 ENG FINAL

Мислење од МЖСПП по ревидирана СОЖС

J337 СОЖС МК

J337 Galichica NP SEA_EN

Амандмани на ПУ 2015

Amendments to Park Management Plan 2015 EN

Одлука за спроведување на СОВЖС за измени на ПУ за НПГ

Формулари за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена

План за управување

Резиме на извештајот за спроведување на програмата за мониторинг во 2012

Зонирање на паркот