Јавен конкурс за најубава фотографија на тема „Улови слика“ | Галичица