Покана за Јавна Расправа по Нацрт Планот за управување со Национален парк Галичица 2021 - 2030 и Јавна расправа по Нацрт Извештајот за Стратегиска оцена за влијанието врз животната средина 2021 - 2030