Годишен Извештај (01.01.2020 - 31.12.2020) | Галичица